Thỏa thuận người dùng

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Thỏa thuận người dùng này (sau đây gọi là Thỏa thuận của người dùng) được thiết kế để điều chỉnh các mối quan hệ giữa Cơ quan quản lý tài nguyên thông tin. Xếp hạng.techinfus.com. trên Internet tại: rating.techinfus.com/vi/ (sau đây gọi tắt là Tài nguyên trực tuyến).

1.2. Tài nguyên "rating.techinfus.com/vi/" (sau đây gọi là Tài nguyên) là tài sản của một cá nhân.

1.3. Quản trị tài nguyên có quyền bất cứ lúc nào để thay đổi, thêm hoặc xóa các đoạn của Thỏa thuận này mà không cần thông báo cho Người dùng. Những thay đổi như vậy có hiệu lực kể từ thời điểm Phiên bản mới của Thỏa thuận được đăng trên Tài nguyên. Nếu Người dùng không đồng ý với các thay đổi đã thực hiện, anh ta có nghĩa vụ từ chối quyền truy cập vào Tài nguyên, ngừng sử dụng các tài liệu và dịch vụ của Tài nguyên.

1.4. Việc Người dùng sử dụng Tài nguyên có nghĩa là chấp nhận Thỏa thuận và những thay đổi được thực hiện đối với Thỏa thuận này.

1.5. Người dùng chịu trách nhiệm cá nhân trong việc kiểm tra Thỏa thuận này để biết những thay đổi trong nó.

1.6. Việc sử dụng các tài liệu và dịch vụ của Tài nguyên được quy định bởi các tiêu chuẩn của pháp luật hiện hành. Tài liệu và dịch vụ của Tài nguyên có liên quan nhất trong số các tài nguyên tương tự trên Internet.

1.7. Cơ quan Quản trị Tài nguyên có mối quan hệ hợp đồng với các tác giả có tác phẩm và thông tin bản quyền được đăng trên thông tin Tài nguyên xếp hạng.techinfus.com

1.8. Chính quyền không chỉnh sửa các tác phẩm và thông tin bản quyền được công bố trong điều khoản 1.7 và không chịu trách nhiệm về nội dung của nó.

1.9. Sử dụng thông tin được đăng trên Tài nguyên, Người dùng hiểu và đồng ý rằng Quản trị viên không chịu trách nhiệm về nội dung của thông tin được đăng. Các tác giả của thông tin được đăng thông qua Tài nguyên đại diện độc lập và bảo vệ lợi ích của họ phát sinh liên quan đến việc đặt thông tin này trong mối quan hệ với các bên thứ ba. Tất cả các xếp hạng được chỉ định trên Tài nguyên là ý kiến ​​chủ quan của các tác giả về thông tin được đăng và không quảng cáo.

1.10. Chính quyền thông báo cho Người dùng rằng thông tin sau không được đăng trên Tài nguyên:

1.10.1. Nhằm mục đích tuyên truyền chiến tranh, kích động hận thù và thù hận quốc gia, chủng tộc hoặc tôn giáo;

1.10.2. Không tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức và đạo đức;

1.10.3. Vi phạm các quyền và lợi ích được bảo vệ của người khác;

1.10.4. Thông tin khác, việc phổ biến trong đó bị cấm.

1.11. Chính quyền có quyền, không cần giải thích, để xóa bất kỳ thông tin nào được đăng trên Tài nguyên.

2. ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

2.1. Chủ đề của Thỏa thuận này là cung cấp cho Người dùng quyền truy cập vào thông tin có trong Tài nguyên.

2.2. Tài nguyên cung cấp cho người dùng các loại dịch vụ sau:

2.2.1. Truy cập vào các công cụ tìm kiếm và điều hướng của Tài nguyên;

2.2.2. Cung cấp cho người dùng cơ hội để gửi tin nhắn, bình luận, đánh giá tỷ lệ;

2.2.3. Các loại dịch vụ khác được triển khai trên Tài nguyên.

2.3. Phạm vi của Thỏa thuận này bao gồm tất cả các dịch vụ hiện có (thực sự hoạt động) tại các dịch vụ hiện tại của Tài nguyên, cũng như mọi sửa đổi tiếp theo và các dịch vụ bổ sung của Tài nguyên xuất hiện trong tương lai.

2.4. Truy cập vào Tài nguyên được cung cấp miễn phí.

2.5. Thỏa thuận này là một đề nghị công khai. Bằng cách truy cập Tài nguyên, Người dùng được coi là đã tham gia Thỏa thuận này.

2.6. Việc sử dụng các tài liệu và dịch vụ của Tài nguyên được quy định bởi các tiêu chuẩn của pháp luật hiện hành.

3. QUYỀN VÀ NGH OBA VỤ CỦA CÁC BÊN

3.1. Người dùng có quyền:

3.1.1.Tự do tìm kiếm, nhận, truyền, sản xuất và phổ biến thông tin về Tài nguyên theo bất kỳ cách hợp pháp nào;

3.1.2. Sử dụng tất cả các dịch vụ có sẵn trên Tài nguyên;

3.1.3. Hỏi bất kỳ câu hỏi liên quan đến các dịch vụ của Tài nguyên.

3.2. Chính quyền có quyền:

3.2.1. Theo quyết định của mình, tạo, sửa đổi, hủy bỏ Quy tắc sử dụng Tài nguyên;

3.2.2. Đơn phương sửa đổi Thỏa thuận này;

3.2.3. Hạn chế quyền truy cập vào Trang web trong trường hợp Người dùng vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận này.

3.3. Nghĩa vụ người dùng:

3.3.1. Quan sát tài sản và quyền phi tài sản của tác giả và các bên có quyền khác khi sử dụng Tài nguyên.

3.3.2. Không thực hiện các hành động có thể được coi là vi phạm hoạt động bình thường của Tài nguyên.

3.3.3. Không phổ biến bằng cách sử dụng Tài nguyên bất kỳ thông tin bí mật và được bảo vệ hợp pháp nào về các cá nhân hoặc pháp nhân.

3.3.4. Tránh mọi hành động có thể dẫn đến vi phạm tính bảo mật của thông tin được pháp luật bảo vệ.

3.3.5. Không sử dụng Tài nguyên để phổ biến thông tin quảng cáo, trừ khi có sự đồng ý của Quản trị.

3.3.6. Không sử dụng các dịch vụ tài nguyên cho mục đích:

3.3.6.1. tải xuống nội dung bất hợp pháp vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba; 3.3.6.2. tuyên truyền về bạo lực, tàn ác, thù hận và (hoặc) phân biệt đối xử về chủng tộc, quốc gia, giới tính, tôn giáo, xã hội;

3.3.6.3. nhập thông tin sai lệch và (hoặc) lăng mạ cá nhân, tổ chức, cơ quan chức năng cụ thể;

3.3.6.4. động lực để thực hiện các hành vi trái pháp luật, cũng như hỗ trợ cho những người có hành động nhằm vi phạm các hạn chế và cấm đoán;

3.3.6.5. vi phạm quyền của trẻ vị thành niên và (hoặc) gây hại cho chúng dưới mọi hình thức;

3.3.6.6. Đại diện cho chính mình cho người khác hoặc đại diện của một tổ chức và (hoặc) cộng đồng mà không có đủ quyền, bao gồm cả nhân viên của Tài nguyên này.

3.4. Người dùng bị cấm:

3.4.1. Sử dụng bất kỳ thiết bị, chương trình, quy trình, thuật toán và phương pháp, thiết bị tự động hoặc quy trình thủ công tương đương để truy cập, thu nhận, sao chép hoặc theo dõi nội dung của Tài nguyên.

3.4.2. Phá vỡ chức năng thích hợp của Tài nguyên.

3.4.3. Bằng mọi cách bỏ qua cấu trúc điều hướng của Tài nguyên để có được hoặc cố gắng lấy bất kỳ thông tin, tài liệu hoặc tài liệu nào bằng bất kỳ phương tiện nào không được cung cấp cụ thể bởi các dịch vụ của Tài nguyên này.

3.4.4. Nhận quyền truy cập trái phép vào các chức năng của Tài nguyên, bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào khác liên quan đến Tài nguyên này, cũng như mọi dịch vụ được cung cấp trên Tài nguyên.

3.4.5. Vi phạm hệ thống bảo mật hoặc xác thực trên Tài nguyên hoặc trên bất kỳ mạng nào liên quan đến Tài nguyên.

3.4.6. Thực hiện tìm kiếm ngược, theo dõi hoặc cố gắng theo dõi bất kỳ thông tin nào về bất kỳ Người dùng tài nguyên nào khác.

3.4.7. Sử dụng Tài nguyên và nội dung của nó cho bất kỳ mục đích nào bị pháp luật cấm, cũng như kích động bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc hoạt động nào khác vi phạm các quyền của Tài nguyên hoặc người khác.

4. SỬ DỤNG NGUỒN LỰC

4.1. Tài nguyên và Nội dung, là một phần của Tài nguyên, được quản lý và quản lý.

4.2. Nội dung của Tài nguyên được bảo vệ bởi bản quyền, luật thương hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác và luật cạnh tranh không lành mạnh.

4.3. Việc mua lại Hàng hóa được cung cấp trên Tài nguyên có thể yêu cầu tạo tài khoản Người dùng.

4.4. Người dùng chịu trách nhiệm cá nhân trong việc duy trì thông tin bí mật của tài khoản, bao gồm cả mật khẩu, cũng như cho tất cả các hoạt động không có ngoại lệ được thực hiện thay mặt cho Người dùng trong tài khoản.

4.5.Người dùng phải thông báo ngay cho Cơ quan quản lý tài nguyên về việc sử dụng trái phép tài khoản hoặc mật khẩu của mình hoặc bất kỳ vi phạm nào khác của hệ thống bảo mật.

4.6. Quản trị tài nguyên có quyền đơn phương hủy tài khoản User User nếu tài khoản này không được sử dụng trong hơn 36 tháng theo lịch liên tục mà không thông báo cho Người dùng.

4.7. Thỏa thuận này mở rộng cho tất cả các điều khoản và điều kiện bổ sung về việc mua Hàng hóa và / hoặc cung cấp dịch vụ được cung cấp trên Tài nguyên.

4.8. Thông tin được đăng trên Tài nguyên không nên được hiểu là một thay đổi đối với Thỏa thuận này.

4.9. Quản trị tài nguyên thông báo cho Người dùng rằng tất cả thông tin trên trang web được cung cấp cho Người dùng chỉ để sử dụng thông tin (quảng cáo) và không bắt buộc bất kỳ giao dịch mua nào được thực hiện.

4.10. Quản trị tài nguyên có quyền bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho Người dùng để thay đổi danh sách Hàng hóa và dịch vụ được cung cấp trên Tài nguyên và (hoặc) giá của chúng.

4.11. Chính sách bảo mật: https: //tehno-rating/privacy-policy.html

5. TRÁCH NHIỆM

5.1. Bất kỳ tổn thất nào mà Người dùng có thể phải chịu trong trường hợp vi phạm có chủ ý hoặc thiếu thận trọng đối với bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này, cũng như do truy cập trái phép vào thông tin liên lạc của Người dùng khác, sẽ không được Quản trị tài nguyên bồi hoàn.

5.2. Quản trị tài nguyên không chịu trách nhiệm:

5.2.1. Sự chậm trễ hoặc trục trặc trong quá trình thực hiện một hoạt động do bất khả kháng, cũng như bất kỳ trường hợp trục trặc nào trong viễn thông, máy tính, điện và các hệ thống liên quan khác.

5.2.2. Hoạt động của hệ thống chuyển nhượng, ngân hàng, hệ thống thanh toán và cho sự chậm trễ liên quan đến công việc của họ.

5.2.3. Hoạt động đúng của Tài nguyên, nếu Người dùng không có các phương tiện kỹ thuật cần thiết cho việc sử dụng và cũng không chịu bất kỳ nghĩa vụ nào trong việc cung cấp cho người dùng các phương tiện đó.

6. VI PHẠM CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG NGƯỜI DÙNG

6.1. Quản trị tài nguyên có quyền tiết lộ thông tin về Người dùng nếu luật pháp hiện hành yêu cầu hoặc cho phép tiết lộ như vậy.

6.2. Quản trị tài nguyên có quyền chấm dứt và / hoặc chặn quyền truy cập vào Tài nguyên mà không cần thông báo trước cho Người dùng nếu Người dùng đã vi phạm Thỏa thuận này hoặc các điều khoản sử dụng Tài nguyên có trong các tài liệu khác, cũng như trong trường hợp chấm dứt Tài nguyên hoặc do sự cố hoặc sự cố kỹ thuật.

6.3. Quản trị tài nguyên không chịu trách nhiệm trước Người dùng hoặc bên thứ ba về việc chấm dứt quyền truy cập vào Tài nguyên trong trường hợp Người dùng vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này hoặc tài liệu khác có chứa các điều kiện sử dụng Tài nguyên.

6.4. Quản trị tài nguyên có quyền tiết lộ bất kỳ thu thập nào về Người dùng tài nguyên này

thông tin nếu việc tiết lộ là cần thiết liên quan đến điều tra hoặc khiếu nại liên quan đến việc sử dụng sai Tài nguyên hoặc để thiết lập (xác định) Người dùng có thể vi phạm hoặc can thiệp vào quyền của Quản trị Trang hoặc quyền của Người dùng Tài nguyên khác.

6.5. Quản trị tài nguyên có quyền tiết lộ bất kỳ thông tin nào về Người dùng mà họ cho là cần thiết để tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành hoặc các quyết định của tòa án, đảm bảo tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận này, bảo vệ quyền hoặc bảo mật của tổ chức, Người dùng.

7. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

7.1. Trong trường hợp có bất kỳ sự bất đồng hoặc tranh chấp nào giữa các Bên của Thỏa thuận này, một điều kiện tiên quyết trước khi nộp đơn lên tòa án là một yêu cầu (một đề xuất bằng văn bản cho việc giải quyết tranh chấp tự nguyện).

7.2. Người nhận khiếu nại, trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận, sẽ thông báo cho người yêu cầu bằng văn bản về kết quả xem xét khiếu nại.

7.3.Nếu không thể giải quyết tranh chấp trên cơ sở tự nguyện, bất kỳ Bên nào cũng có quyền nộp đơn lên tòa án để bảo vệ các quyền của họ được luật pháp hiện hành cấp cho họ.

7.4. Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến các điều kiện sử dụng Tài nguyên phải được đưa ra trong vòng 5 ngày sau khi có căn cứ cho khiếu nại, ngoại trừ việc bảo vệ bản quyền đối với các tài liệu của Tài nguyên được bảo vệ theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp vi phạm các điều khoản của đoạn này, mọi khiếu nại sẽ được tòa án để lại mà không cần xem xét.

8. ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG

8.1. Chính quyền không chấp nhận đề nghị truy cập từ Người dùng về các thay đổi đối với Thỏa thuận người dùng này.

8.2. Đánh giá của người dùng được đăng trên Tài nguyên không phải là thông tin bí mật và có thể được Quản trị viên sử dụng mà không bị hạn chế.

Các công cụ

Điện thoại thông minh

Nhận xét