Privacybeleid

1. Algemeen

1.1. Dit privacybeleid definieert hoe "rating.techinfus.com/nl/" (hierna "de administratie van de bron" genoemd) de informatie die van gebruikers wordt ontvangen op de website rating.techinfus.com/nl/ (hierna "de bron" genoemd) gebruikt en beschermt. . Dit privacybeleid is van toepassing op de bron en alle subdomeinen van de bron. Bronbeheer kan gebruikersinformatie verzamelen van de volgende aard:

Cookies

IP-adres van de gebruiker;

Informatie over fouten bij het gebruik van bronnen;

Gebruikersgedrag op de site, inclusief het besturingssysteem en de gebruikte browser.

1.2. Dit beleid is van toepassing op gegevens die zowel vóór als na de inwerkingtreding van dit beleid zijn ontvangen.

1.3. Alle informatie wordt verzameld door de bronadministratie zoals deze is en verandert niet tijdens het gegevensverzamelingsproces.

1.4. De verwerking van informatie met betrekking tot persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarden van de Overeenkomst inzake de verwerking van persoonsgegevens, waarvan een versie beschikbaar is op het volgende adres: https: //tehno-rating/personal-data.html.

1.5. De bronadministratie heeft te allen tijde en naar eigen goeddunken het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Alle herzieningen van dit document worden gepubliceerd op de startpagina van de bron. Om uzelf vertrouwd te maken met eventuele wijzigingen die in dit privacybeleid kunnen worden aangebracht, moet de gebruiker regelmatig onze bron bezoeken.

1.6. Verder gebruik van de bron betekent de toestemming van de gebruiker voor dergelijke wijzigingen in dit privacybeleid. In het geval van onenigheid met dit privacybeleid, heeft de gebruiker niet het recht om de bron te gebruiken.

1.7. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de bron rating.techinfus.com/nl/. De site heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor sites van derden waarnaar de gebruiker kan klikken op de links in de bron.

2. VOORWAARDEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

2.1. De bronbeheerder kan zijn naam, e-mailadres, wachtwoord gebruiken om de gebruiker te identificeren op rating.techinfus.com/nl/, en kan ook zijn naam, details, contactnummers, e-mailadres en locatie-adres weergeven op de informatiebron rating.techinfus.com/nl/

2.2. De bronadministratie kan de contactgegevens van de gebruiker gebruiken om de nieuwsbrief van het bedrijf te verwerken, namelijk om de gebruiker op de hoogte te houden van nieuwe functies, promoties en ander nieuws van de rating.techinfus-website. De gebruiker kan zich altijd afmelden voor de nieuwsbrief.

2.3. Met betrekking tot de persoonlijke informatie van de gebruiker wordt de vertrouwelijkheid ervan behouden, behalve in gevallen waarin de gebruiker vrijwillig informatie over zichzelf verstrekt voor algemene toegang tot een onbeperkte kring van mensen. Bij gebruik

van bepaalde diensten gaat de gebruiker ermee akkoord dat een bepaald deel van zijn persoonlijke informatie openbaar wordt.

2.4. Bij het verwerken van gegevens houdt de bronadministratie zich aan de volgende principes: gegevensverwerking vindt plaats op een wettelijke en eerlijke basis; Gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en worden niet verspreid zonder toestemming van de betrokkene, met uitzondering van gevallen waarin de openbaarmaking van gegevens vereist is op verzoek van bevoegde overheidsinstanties, gerechtelijke procedures; bepaling van specifieke juridische doeleinden vóór het begin van de verwerking (inclusief verzameling) van gegevens; alleen gegevens die nodig en voldoende zijn voor het vermelde verwerkingsdoel worden verzameld; de combinatie van databases met gegevens waarvan de verwerking wordt uitgevoerd voor doeleinden die niet compatibel zijn met elkaar, is niet toegestaan; Gegevensverwerking is beperkt tot het bereiken van specifieke, vooraf bepaalde en legitieme doelen; de verwerkte gegevens zijn onderhevig aan vernietiging of depersonalisatie bij het bereiken van de verwerkingsdoelen of in geval van verlies van de noodzaak om deze doelen te bereiken, tenzij anders bepaald door de federale wetgeving.

2.5.De bronadministratie kan de onderwerpgegevens opnemen in openbaar beschikbare gegevensbronnen, terwijl de bronadministratie de schriftelijke toestemming van het onderwerp neemt om zijn gegevens te verwerken, of door toestemming te geven via het bronformulier (selectievakje), door te klikken op waarop de betrokkene zijn toestemming uitdrukt.

2.6. The Resource Administration verwerkt geen gegevens met betrekking tot ras, nationaliteit, politieke opvattingen, religieuze, filosofische en andere overtuigingen, intiem leven, lidmaatschap van openbare verenigingen, waaronder vakbonden.

2.7. Biometrische gegevens (informatie die de fysiologische en biologische kenmerken van een persoon kenmerkt, op basis waarvan zijn identiteit kan worden vastgesteld en die door de exploitant worden gebruikt om de identiteit van de betrokkene vast te stellen), wordt de bronadministratie niet verwerkt.

2.8. De bronadministratie verzendt geen grensoverschrijdende gegevens.

2.9. In de bij wet vastgestelde gevallen heeft de bronadministratie het recht om gegevens over te dragen aan derden (overheidsinstanties) in door de wet voorgeschreven gevallen.

2.10. The Resource Administration heeft het recht om de verwerking van gegevens van betrokkenen aan derden toe te vertrouwen met toestemming van de betrokkene, op basis van een overeenkomst die met deze partijen is gesloten, inclusief met toestemming van de gebruikersovereenkomst en het beleid voor het verwerken van persoonlijke gegevens die op de site zijn geplaatst.

2.11. Personen die de gegevens verwerken op basis van een overeenkomst die is gesloten met de bronadministraties (instructies van de operator) zijn verplicht om te voldoen aan de principes en regels voor het verwerken en beschermen van gegevens die door de wet worden verstrekt. Voor elke derde partij definieert het contract de lijst met acties (bewerkingen) met de gegevens die moeten worden uitgevoerd door de derde partij die de gegevens verwerkt, het doel van de verwerking, de verplichting van een dergelijke persoon om de vertrouwelijkheid te bewaren en de veiligheid van de gegevens tijdens de verwerking te waarborgen, de vereisten voor de bescherming van de verwerkte gegevens zijn aangegeven in overeenstemming met met de wet.

2.12. Om te voldoen aan de eisen van de huidige wetgeving en haar contractuele verplichtingen, wordt de gegevensverwerking door de bronadministratie zowel met als zonder gebruik van automatiseringstools uitgevoerd. Totaliteit

verwerkingsactiviteiten omvatten het verzamelen, opnemen, systematiseren, verzamelen, opslaan, verfijnen (bijwerken, wijzigen), extractie, gebruik, overdracht (levering, toegang), depersonalisatie, blokkeren, verwijderen en vernietigen van gegevens.

2.13. Het is de bronadministratie verboden om beslissingen te nemen op basis van uitsluitend geautomatiseerde verwerking van gegevens die juridische gevolgen hebben voor de betrokkene of anderszins zijn rechten en legitieme belangen aantasten, tenzij anders bepaald door de wet.

3. DATUM VAN VERWERKING (OPSLAG) VAN GEGEVENS

3.1. De voorwaarden voor het verwerken (opslaan) van gegevens worden bepaald op basis van de doeleinden van de verwerking van de gegevens, in overeenstemming met de looptijd van het contract met de betrokkene, de vereisten van federale wetten, de vereisten van de gegevensbeheerders, namens welke het bedrijf de gegevens verwerkt, de basisregels voor de werking van archieven van organisaties en de verjaringstermijn.

3.2. Gegevens waarvan de verwerking (opslag) periode is verstreken, moeten worden vernietigd, tenzij anders bepaald door de federale wetgeving. Gegevensopslag na beëindiging van de verwerking is alleen toegestaan ​​na depersonalisatie.

4. WIJZIGEN / VERWIJDEREN VAN INFORMATIE OF AFWIJZING VAN NIEUWSBRIEF

4.1. Gebruikers kunnen op elk moment gebruikersinformatie verwijderen of zich afmelden door een dergelijk verzoek naar het e-mailadres te sturen [email beveiligd] Het werk van sommige functies van rating.techinfus, waarvoor de beschikbaarheid van informatie over de gebruiker vereist is, kan worden opgeschort vanaf het moment dat de informatie is verwijderd.

5. PROCEDURE VOOR HET ONTVANGEN VAN UITLEG OVER GEGEVENSVERWERKING

5.1.Personen van wie de gegevens worden verwerkt door de administratie van de bron, kunnen uitleg krijgen over de verwerking van hun gegevens door een overeenkomstig verzoek naar het e-mailadres te sturen[email beveiligd]

5.2. In het geval van een officieel verzoek aan de Onderneming, moet het volgende in de verzoektekst worden vermeld:

- achternaam, naam, familienaam van de betrokkene of zijn vertegenwoordiger;

- het nummer van het hoofddocument waaruit de identiteit van de betrokkene of zijn vertegenwoordiger blijkt, informatie over de datum van afgifte van het gespecificeerde document en de autoriteit die het heeft afgegeven;

- informatie die bevestigt dat het onderwerp van de gegevens een relatie heeft met het bedrijf;

- informatie voor feedback om een ​​antwoord te sturen op een verzoek van de onderneming;

- De handtekening van de betrokkene (of zijn vertegenwoordiger).

5.3. Het verzoek wordt in elektronische vorm verzonden, het moet worden uitgevoerd in de vorm van een elektronisch document en ondertekend met elektronische handtekening in overeenstemming met de wet.

6. BESCHERMING VAN DE VERZAMELDE INFORMATIE

6.1. De bronadministratie neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om de privacy van gegevens te beschermen. Alle gegevens die worden verzameld, opgeslagen op een of meer beveiligde databaseservers, zijn niet toegankelijk buiten het netwerk. Alleen die Resource-medewerkers die werkfuncties moeten uitvoeren die toegang nodig hebben tot persoonlijke informatie van Gebruikers, hebben toegang tot informatie over Gebruikers.

7. AANVULLENDE VOORWAARDEN

7.1. De bronadministratie heeft het recht om zonder toestemming van de gebruiker wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.

7.2. Het nieuwe privacybeleid treedt in werking vanaf het moment dat het op de bron wordt geplaatst, tenzij anders bepaald door de nieuwe versie van het privacybeleid.

7.3. De rating.techinfus-site kan links bevatten naar andere sites van derden die persoonlijke informatie over de gebruiker kunnen verzamelen. In het geval van overschakeling naar een andere bron, verlaat de gebruiker deze bron en zijn de voorwaarden van dit privacybeleid niet van toepassing op het gebruik van bronnen van derden door de gebruiker en de acties van de gebruiker daarop.

Als u vragen, suggesties of klachten heeft met betrekking tot dit privacybeleid, stuur ons dan een e-mail:

De tools

Smartphones

Recensies