Adatvédelmi irányelvek

1. Általános

1.1. Ez az adatvédelmi politika meghatározza, hogy a "rating.techinfus.com/hu/" (a továbbiakban "erőforrás-adminisztráció") hogyan használja és védi a felhasználóktól kapott információkat a rating.techinfus.com/hu/ webhelyen (a továbbiakban: "erőforrás"). . Ez az adatvédelmi politika az erőforrásra és az erőforrás összes aldomainére vonatkozik. Az erőforrás-adminisztráció a következő jellegű felhasználói információkat gyűjtheti:

A cookie-k fájlokat;

A felhasználó IP-címe;

Információ az erőforrás-működési hibákról;

Felhasználói viselkedés a webhelyen, beleértve az alkalmazott operációs rendszert és a böngészőt.

1.2. Ez a politika azokra az adatokra vonatkozik, amelyeket a jelen irányelv hatálybalépése előtt és után fogadtak el.

1.3. Az összes információt a Resource Administration összegyűjti, ahogy van, és nem változik az adatgyűjtés során.

1.4. A személyes adatokkal kapcsolatos információk feldolgozására a személyes adatok feldolgozásáról szóló megállapodás feltételeinek megfelelően kerül sor, amelynek verziója elérhető a következő címen: https: //tehno-rating/personal-data.html.

1.5. Az Erőforrás-adminisztráció bármikor, saját belátása szerint módosíthatja ezt az adatvédelmi irányelvet. A dokumentum bármely módosítását közzéteszik az Erőforrás kezdőlapján. A jelen Adatvédelmi Szabályzat esetleges változásainak megismerése érdekében a Felhasználónak rendszeresen meg kell látogatnia az Erőforrást.

1.6. Az erőforrás további felhasználása azt jelenti, hogy a Felhasználó hozzájárul a jelen Adatvédelmi Szabályzat ilyen változásaihoz. A jelen Adatvédelmi Szabályzattal való egyet nem értés esetén a Felhasználó nem jogosult az Erőforrás használatára.

1.7. Ez az adatvédelmi politika csak a (z) rating.techinfus.com/hu/ erőforrásra vonatkozik. A webhely nem ellenőrzi és nem felelős harmadik fél webhelyeiről, amelyekre a Felhasználó kattinthat az erőforrásban elérhető linkekre.

2. A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK FELDOLGOZÁSI FELTÉTELEI

2.1. Az Erőforrás-adminisztráció nevét, e-mail címét és jelszavát használhatja a Felhasználó azonosításához a rating.techinfus.com/hu/ webhelyen, és megjelenítheti nevét, adatait, elérhetőségi számát, e-mail címét és helyének címét a rating.techinfus.com/hu/ információs erőforrásban.

2.2. Az Erőforrás-adminisztráció felhasználhatja a Felhasználó elérhetőségeit a cég hírlevelének feldolgozására, nevezetesen arra, hogy értesítse a felhasználót a rating.techinfus webhely új funkcióiról, promócióiról és egyéb híreiről. A felhasználó bármikor lemondhat a hírlevélről.

2.3. A Felhasználó személyes adatait illetően bizalmasan kezeljük, kivéve azokat az eseteket, amikor a Felhasználó önkéntesen információt szolgáltat magáról, hogy korlátlan számú ember számára hozzáférjen. Használat közben

Bizonyos szolgáltatások esetében a Felhasználó beleegyezik abba, hogy személyes adatainak egy része nyilvánosan hozzáférhetővé válik.

2.4. Az adatok feldolgozásakor az Erőforrás-adminisztráció a következő elveket tartja be: Az adatfeldolgozást törvényes és tisztességes alapon végzik; Az adatokat nem adják át harmadik feleknek, és nem terjesztik az érintett hozzájárulása nélkül, kivéve azokat az eseteket, amikor az adatok felhatalmazott állami szervek kérésére, bírósági eljárások szükségesek; a konkrét jogi célok meghatározása az adatok feldolgozása (beleértve az adatgyűjtést) megkezdése előtt; csak azokat az adatokat gyűjtik, amelyek a megadott feldolgozási célhoz szükségesek és elegendőek; tilos az olyan adatokat tartalmazó adatbázisok kombinációja, amelyek feldolgozását egymással összeegyeztethetetlen célokra végzik; Az adatfeldolgozás a meghatározott, előre meghatározott és legitim célok elérésére korlátozódik; a feldolgozott Adatokat a feldolgozási célok elérésekor vagy e célok elérésének szükségességének elvesztése esetén megsemmisítés vagy személytelenítés veszélyezteti, kivéve, ha a szövetségi törvény másként rendelkezik.

2.5.Az Erőforrás-igazgatás bevonhatja az alany adatait a nyilvánosan elérhető adatforrásokba, míg az Erőforrás-igazgatás megkapja az alany írásbeli hozzájárulását az adatok feldolgozásához, vagy az Erőforrás űrlapon (jelölőnégyzet) keresztül kifejezve hozzájárulását, amelyre kattintva a személyes adatalany kifejezi hozzájárulását.

2.6. Az Erőforrás Igazgatóság nem dolgozza fel a fajra, nemzetiségre, politikai nézetekre, vallási, filozófiai és egyéb meggyőződésekre, intim életre, nyilvános egyesületekbe - beleértve a szakszervezeteket - való tagsággal kapcsolatos adatokat.

2.7. Biometrikus adatok (az a személy fiziológiai és biológiai tulajdonságait jellemző információ, amelynek alapján meg lehet állapítani személyazonosságát, és amelyet az üzemeltető az érintett személyazonosságának megállapítására használ). Az erőforrás-adminisztrációt nem dolgozzák fel.

2.8. Az Erőforrás-adminisztráció nem továbbítja a határokon átnyúló adatokat.

2.9. A törvény által meghatározott esetekben az Erőforrás-igazgatásnak joga van az adatokat harmadik félnek (állami szerveknek) átadni a törvényben előírt esetekben.

2.10. Az Erőforrás-igazgatásnak joga van az érintettek adatainak feldolgozását az érintettek hozzájárulásával harmadik személyekre ruházni, az ezekkel a felekkel kötött megállapodás alapján, ideértve a felhasználói megállapodás hozzájárulását és a weboldalon közzétett személyes adatok feldolgozási politikáját.

2.11. Az Adatkezelő, aki az Erőforrás-Adminisztrációval kötött megállapodás alapján működtet (az üzemeltető utasításai), köteles betartani a törvény által az adatok feldolgozására és védelmére vonatkozó alapelveket és szabályokat. Minden harmadik fél vonatkozásában a szerződés meghatározza az Adatkezelő harmadik fél által végrehajtandó tevékenységek (műveletek) listáját, a feldolgozás célját, az ilyen személy kötelezettségét, hogy bizalmasan kezelje és biztosítsa az adatok biztonságát a feldolgozásuk során, a kezelt adatok védelmére vonatkozó követelmények összhangban vannak feltüntetve. a törvény szerint.

2.12. A hatályos jogszabályok és szerződéses kötelezettségeinek teljesítése érdekében az adatfeldolgozást az erőforrás adminisztrációja végzi automatizálási eszközök használatával és anélkül is. összetett

A feldolgozási műveletek magukban foglalják az adatok gyűjtését, rögzítését, rendszerezését, felhalmozását, tárolását, finomítását (frissítése, módosítása), kibontását, felhasználását, átadását (biztosítása, hozzáférés), személytelenítését, blokkolását, törlését és megsemmisítését.

2.13. Az Erőforrás-igazgatás számára tilos az adatok kizárólag automatizált feldolgozása alapján döntéseket hozni, amelyek jogi következményeket okoznak az érintettre, vagy egyéb módon érintik az ő jogait és jogos érdekeit, kivéve, ha a törvény másként rendelkezik.

3. AZ ADATOK FELDOLGOZÁSA (TÁROLÁSA) DÁTUMA

3.1. Az adatok feldolgozásának (tárolásának) feltételeit az adatfeldolgozás célja alapján, az érintettel kötött szerződés időtartamának megfelelően, a szövetségi törvények követelményeit, az adatkezelők követelményeit, akiknek a nevében a társaság az adatokat dolgozza fel, a szervezetek archívumainak üzemeltetésére vonatkozó alapszabályokat és az elévülési időt meg kell határozni.

3.2. Azokat az adatokat, amelyek feldolgozási (tárolási) ideje lejárt, meg kell semmisíteni, kivéve, ha a szövetségi törvény másként rendelkezik. Az adatok tárolása a feldolgozás befejezése után csak a személytelenítés után megengedett.

4. AZ INFORMÁCIÓ VÁLTOZÁSA / TÖRLÉSE, VAGY A HÍRLEVÉL NYILATKOZATOK

4.1. A felhasználók bármikor törölhetik a felhasználói információkat vagy leiratkozhatnak, ha ilyen kérést küldenek az e-mail címre [e-mail védett] A rating.techinfus egyes olyan szolgáltatásai, amelyek megkövetelik a felhasználóval kapcsolatos információk rendelkezésre állását, az információk eltávolításának pillanatától felfüggeszthetők.

5. AZ ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK Magyarázatának VÉTELE

5.1.Azok a személyek, akiknek az adatait az erőforrás adminisztrációja dolgozza fel, pontosítást kaphatnak az adataik feldolgozásáról az e-mail címre vonatkozó megfelelő kérés elküldésével.[e-mail védett]

5.2. Ha hivatalos kérelmet küld a társaságnak, a kérelem szövegének tartalmaznia kell:

- az érintett vagy képviselőjének vezetékneve, neve, családneve;

- az érintett vagy képviselőjének személyazonosságát igazoló fő dokumentum száma, információk a meghatározott dokumentum kibocsátásának időpontjáról és az azt kiállító hatóságról;

- információk, amelyek megerősítik, hogy az adat tárgya kapcsolatban áll a Társasággal;

- információ visszacsatoláshoz, hogy válasz érkezzen a Társaság kérésére;

- Az érintett (vagy annak képviselője) aláírása.

5.3. A kérelmet elektronikus formában küldik meg, azt elektronikus dokumentum formájában kell végrehajtani, és a törvénynek megfelelõen elektronikus aláírással kell aláírni.

6. Az összegyűjtött információk védelme

6.1. A Resource Administration minden ésszerű óvintézkedést megtesz az adatvédelem védelme érdekében. Az összes, egy vagy több biztonságos adatbázis-kiszolgálón tárolt adat nem érhető el a hálózaton kívül. Csak azok az erőforrás-alkalmazottak, akiknek olyan felhasználói funkciókat kell elvégezniük, amelyek hozzáférést igényelnek a Felhasználók személyes adataihoz, férhetnek hozzá a Felhasználókkal kapcsolatos információkhoz.

7. KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK

7.1. Az Erőforrás-adminisztrációnak joga van a jelen Adatvédelmi Szabályzat módosításaihoz a Felhasználó hozzájárulása nélkül.

7.2. Az új adatvédelmi politika attól a pillanattól lép hatályba, amikor közzéteszi az erőforráson, kivéve, ha az adatvédelmi politika új verziója másként rendelkezik.

7.3. A rating.techinfus webhely linkeket tartalmazhat más harmadik felek webhelyeire, amelyek személyes információkat gyűjthetnek a Felhasználóval kapcsolatban. Másik erőforrásra váltás esetén a Felhasználó elhagyja ezt az erőforrást, és a jelen Adatvédelmi Szabályzat feltételei nem vonatkoznak a harmadik fél által biztosított erőforrások Felhasználó általi felhasználására és a Felhasználó rájuk gyakorolt ​​tevékenységeire.

Ha bármilyen kérdése, javaslata vagy panasza van ezzel az adatvédelmi politikával kapcsolatban, írjon nekünk e-mailben:

Az eszközök

Okostelefonok

vélemények